/ január 25, 2020/ Ajánlások

Műszaki ügyintézés
GYIK – Gyakran Ismételt kérdések
(nem minősül teljes körű tájékoztatásnak)
Mi a teendőm, ha egy új fogyasztási helyre szeretnék villanyt?
Mi a teendőm, ha teljesítménybővítést szeretnék?
Mi a teendőm, ha ideiglenes áramvételezést szereznék?
Mi a teendőm, ha a mérőmet/csatlakozómat át szeretném helyeztetni?
Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.
(A nyomtatvány letölthető honlapunkról: https://elmuhalozat.hu vagy https://emaszhalozat.hu à
Felhasználóknak menü à Hálózatra csatlakozás feltételei menüpontban)
Mit jelent az ideiglenes vételezés?
Miben tér el a nem ideiglenestől?
Ideiglenes csatlakozás kiépítésére többnyire olyan esetekben van szükség, amikor az igényelt
teljesítményre csak átmenetileg van szükség (pl. építkezés idejére). Az ilyen igények kapcsán –
átmeneti jellegük folytán – nincs csatlakozási alapdíj fizetési kötelezettsége az igénylőnek, de a
vételezésre határozott időtartamban – a hálózathasználati szerződés megkötésétől számított
maximum 12 hónapig – van lehetősége, ezt követően a vételezési lehetőséget Társaságunk
megszünteti.
Az ideiglenes csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése, bontása és ezekkel járó
költségek megfizetése ez esetben az Ön feladata, valamint a vezetékek létesítésével és
üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű felelősség is Önt terheli.
Milyen dokumentumok szükségesek az igénybejelentéshez?
· Az igénybejelentő azonosítására alkalmas dokumentumok:
o Magánszemély esetén:
– személyazonosságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány/útlevél/vezetői
engedély és lakcímigazoló kártya)
o Cég/gazdálkodó szervezet esetén:
– egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
– a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy cégbírósági eljárás során
benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
– ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, úgy a kellő alakban megadott meghatalmazás.
o Társasház esetén:
– társasházi alapító okirat vagy ingatlan nyilvántartási lap (nem hiteles tulajdoni lap
másolat), amelyen a társasházi alapítási kérelem már érkeztetve van.
· Az igénybejelentő nyomtatvány teljes körűen kitöltve, aláírva.
· Az igénybejelentés helyére vonatkozó jogcímet igazoló dokumentum (minden esetben 30
napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, amit adásvételi vagy bérleti szerződés mellé is
kérünk benyújtani),
o amennyiben az igénybejelentő bérlő, haszonélvező vagy kevesebb, mint 51 %-ban
tulajdonos, akkor szükséges az összes tulajdonos és haszonélvező hozzájáruló
nyilatkozata is.
· Amennyiben nem saját nevében jár el az ügyet intéző személy, úgy az ügyintézésre
vonatkozó meghatalmazás is szükséges.
Új bekapcsolás/ ideiglenes bekapcsolás/ csatlakozó áthelyezés esetén:
· A villamos-energiával ellátandó terület aktuális állapotának megfelelő, 1 éven belüli nem
hivatalos földhivatali térképmásolat, megjelölve rajta a csatlakozás kívánt helyét.
Ideiglenes bekapcsolás esetén:
· B/M 677 – Nyilatkozat ideiglenes csatlakozást kérő bekapcsoláshoz című nyomtatvány
kitöltése
Mikor adjam be az igénybejelentést?
Az igény felmerülése után a legrövidebb időn belül adja be az igénybejelentést.
Mikor lehet szabadvezetékes és mikor lehet földkábeles csatlakozást
választanom?
Szabadvezetékes közcélú hálózatról választhat szabadvezetékes és földkábeles csatlakozást is.

Földkábeles közcélú hálózat esetén csak földkábeles csatlakozást választhat.
Szabadvezetékes csatlakozás jellemzői:
· egyszerűbb, gyorsabb a létesítése,
· a kialakult hibák könnyebben feltárhatók,
· ha a nyomvonala mentén fák találhatóak, akkor a gallyazás folyamatos elvégzése feltétel a
biztonságos működéshez.
Földkábeles csatlakozás jellemzői:
· esztétikusabb az elhelyezés, nem látható a csatlakozó,
· biztonságosabb üzemeltetés, az időjárási viszonyok kis mértékben érintik a csatlakozót,
· az igénybejelentéstől számítva kb. 6 hónap a létesítése,
· a hiba feltárása általában burkolatbontással jár.
Az igényelhető csatlakozó típusának meghatározása függ a hálózati képtől, a területi viszonyoktól, a
kiépített közcélú hálózat lehetőségeitől és a helyi építési szabályozástól.
Hogyan tudom „beadni” az igénybejelentésem?
– személyesen: bármely műszaki ügyintézésre feljogosított ügyfélszolgálati irodánkban,
amelyek elérhetőségét honlapunkon az alábbi helyen találja:

https://elmuhalozat.hu/#!/felhasznaloknak/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-irodak
https://emaszhalozat.hu/#!/felhasznaloknak/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-irodak

– levélben: a 1300 Budapest 3. Postafiók 151. illetve a 3501 Miskolc 1, Pf. 99. címre
megküldve,
– faxon: a 06-1-238-3848 számra, valamint
– elektronikus formában: az eloszto@elmu.hu vagy eloszto@emasz.hu e-mail címen az
igénylés helyének figyelembe vételével.
Mennyibe fog ez nekem kerülni?
Az igénybejelentés a műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle
kötelezettséggel nem jár, és díjmentes.
A Társaságunk részére fizetendő pontos költségeket a műszaki igénybejelentést követően áll
módunkban meghatározni.
Társaságunk felé fizetendő költségek:
– 32 Amper névleges csatlakozási teljesítményig a csatlakozás díjmentes
– 32 Ampernél nagyobb igény esetén
o Csatlakozási díj 3600 Ft + Áfa / Amper
o Csatlakozó vezeték díj
§ Szabadvezeték 30 m felett 1200Ft+Áfa / m
§ Földkábel 15m felett 4000+ Áfa /m
– Egyéb, ritkábban felmerülő költségek (pl. közcélú hálózat létesítés során: közcélú vezeték
díja, előfinanszírozás költsége), amelyeket a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban határozunk
meg.
Társaságunk felé teljesítendő fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségeiről bővebben a
„Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?” menüpontban olvashat.
Villanyszerelő, vállalkozás felé fizetendő költségek:
– A megrendelő és a villanyszerelő vállalkozás között létrejövő megállapodás szerint (pl:
mérőhely, mért és méretlen fővezeték kiépítés díja, stb.).
Milyen teendőim lesznek az igénybejelentés után?
Az igénybejelentés alapján munkatársaink elkészítik Önnek a szükséges műszaki- és gazdasági
feltételeket tartalmazó írásos tájékoztatónkat (továbbiakban: MGT), amelyet eljuttatnak önhöz.
Az MGT áttanulmányozása után – amennyiben azzal egyetért -, kérjük annak elfogadását, és a leírtak
teljesítését (pl: mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok
benyújtása).
Az igénybejelentés az MGT elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár,
és díjmentes.
A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére. Az elfogadott
MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra. Az elfogadást
követően 1 év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.
Amennyiben az MGT kiadását követő 3 hónapon belül nem fogadja el ajánlatunkat, úgy ügyét a
határidő lejártával lezártnak tekintjük. A határidő lejártát követően Önnek – amennyiben a
továbbiakban is élni kíván igényével – új igénybejelentést kell benyújtania, ismételten csatolva a
szükséges dokumentumokat.
Amennyiben az MGT tartalmaz az igénybejelentő által elvégzendő létesítési feladatot, akkor annak
kivitelezése az Ön által megbízott regisztrált szerelő/vállalkozás feladata. Az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről ügyfélszolgálati irodáinkon,
a http://aramkapocs.hu internetes oldalon, vagy a 06-1-238-38-38 ill. 06-46-535-535
telefonszámokon kaphat felvilágosítást. Az elvégzett kivitelezést a „Mit kell tennem, ha a
villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük,
jelezze felénk!
A villamos energia bekapcsolásának feltétele a szerződések megkötése. A szükséges szerződésekről
bővebben a „Milyen szerződéseket kell megkötnöm a bekapcsolás előtt?” menüpontban kaphat
információt.
Ki készíti el a mérőhelyemet?
A szabványos mérőhely kialakítására regisztrált villanyszerelők/vállalkozások jogosultak. Az ELMŰ-
ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről ügyfélszolgálati
irodáinkon, a http://aramkapocs.hu internetes oldalon, vagy a 06-1-238-38-38 ill. 06-46-535-535
telefonszámokon kaphat felvilágosítást.
Miért jó, ha ajánlott villanyszerelőt/ vállalkozót választok?
A szerelést csak olyan erősáramú villamos kivitelezésre jogosult szakember végezheti, aki

regisztrációval rendelkezik!
Társaságunk szolgáltatási területén plombabontással járó mérőhelyi munkák elvégzésére – előzetes
bejelentési kötelezettség mellett – csak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott szerelők
jogosultak. Ezek a szerelők természetesen új mérőhelyek kivitelezésére is jogosultak.
Az ajánlott szerelők közötti keresésre és a tőlük történő ajánlatkérésre az aramkapocs.hu internetes
oldalon van lehetőség, ahol az ajánlott szerelők munkájának minőségét a szerelést követően
értékelni is tudja.
A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött
megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.
Az ajánlott vállalkozókról és elérhetőségeikről ügyfélszolgálati irodáinkon, a http://aramkapocs.hu
internetes oldalon, vagy a 06-1-238-38-38 ill. 06-46-535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.
Amennyiben a regisztrált villanyszerelő vállalkozó rendelkezik Öntől meghatalmazással, az
ügyintézésben is segítséget tud nyújtani.
Milyen mérőhelyet kell kialakíttatnom?
A szabványos mérőhely kialakítását a regisztrált villanyszerelők/vállalkozások, az MGT-ben
meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el.
Kell-e valamit kapnom a regisztrált villanyszerelőtől/vállalkozástól a
kivitelezés elvégzésekor?
A regisztrált villanyszerelő/vállalkozó a mérőhely kialakításáról egy ún. csatlakozó műszaki
dokumentációt állít ki 2 példányban (B/M 345. számú nyomtatvány), mellyel igazolja, hogy a
munkavégzés és a mérőhely kialakítása az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembevételével
készült, valamint tartalmazza a jellemző műszaki paramétereket. Ezzel a dokumentummal a „Mit kell
tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak
megfelelően kérjük, a további ügyintézés érdekében keresse fel társaságunkat a megadott
elérhetőségek egyikén.
Mit tartalmaz a Műszaki Gazdasági Tájékoztató (MGT)?
Az MGT mindenképpen kiterjed az alábbiakra:
– szükség van-e közcélú hálózat létesítésére vagy bővítésére,
– szükség van-e csatlakozó berendezés létesítésére vagy bővítésére,
– a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak
elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
alapján fizetendő díjakra,
– a javasolt csatlakozási pont feszültségszintjére és megnevezésére,
– szükség van-e csatlakozó berendezés terv/ villamos terv készítésére és benyújtására,
– a kereskedelmi ill. hálózathasználati díj elszámolásának típusára (idősoros vagy profilos)
– a várható elosztói árszabásra,
– a távleolvasás szükségességére,
– a hálózatra csatlakozáshoz szükséges dokumentumokra,
– a tájékoztatóban foglalt ajánlat érvényességi idejére.
A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás
hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik
igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.
Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?
A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
– készpénz átutalási befizetésként (csekk),
– átutalással,
– illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.
Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud
kiállítani.
A beadott igénybejelentést követően mikor várható a
bekapcsolás/teljesítmény változás elvégzése?
Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat,
amely során megállapítja, hogy az energiaigény kielégítéséhez milyen intézkedés szükséges a
hálózaton.
Szabadvezetékes új csatlakozás ill. új Ideiglenes csatlakozó esetén:
Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek,
és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is
megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre
kerül.
Teljesítményváltozás esetén
Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek,
és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a bekapcsoláshoz szükséges (kereskedelmi
és/vagy hálózati) szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett
időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.
Új földkábeles csatlakozás esetén:
Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek,
és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is
megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre
kerül.
Társaságunk mindent megtesz a folyamat minél gyorsabb végrehajtásáért, de földkábeles csatlakozás
igénylése esetén kérjük, az alábbiakat is vegye figyelembe:
– A hatósági engedélyezési eljárások rendszerint hosszú ideig tartanak, emiatt a földkábeles
csatlakozó tervezésének és létesítésének átfutási ideje kb. 6 hónap.
– A földkábel létesítése csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok
munkavégzési engedélyével végezhető, ezért általában november 15. és március 15. között
ilyen jellegű munkavégzés nem minden esetben lehetséges.
Kérjük, hogy a fentiek alapján a kellemetlenségek elkerülése érdekében időben juttassa el hozzánk
energiaigényét.
Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?
A mérőhely és egyéb, MGT-ben előírt szükséges műszaki feltételek kialakítását követően a csatlakozó
műszaki dokumentációval szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat az alábbiak miatt:
– az MGT elfogadása – amennyiben még az elfogadási határidőn belül van, és ezt megelőzően
nem juttatta vissza Társaságunknak az elfogadott MGT-t,
– hálózati szerződések megkötése,
– MGT-ben szereplő díjtételek kiegyenlítése,
– mérőszerelési munka megrendelése,
– valamint a szerelés időpontjának egyeztetése céljából.
Milyen szerződéseket kell megkötnöm a bekapcsolás előtt?
A bekapcsoláshoz minden esetben szükséges az alábbi szerződések megkötése/megléte:
– Villamos energia vásárlási szerződés/befogadó nyilatkozat: az Ön által választott
kereskedővel szükséges megkötni a szerződés. A szerződéskötés igazolására a kereskedő
befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a hálózati szerződések megkötésekor be kell mutatnia
Társaságunknak.
– Hálózatcsatlakozási szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a csatlakozási pont, ami
egyben a tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény és a csatlakozási pontok
darabszáma. A rendelkezésre álló teljesítmény olyan vagyoni értékű jog, ami a felhasználási
hellyel együtt ruházható át és az adott csatlakozási ponton vehető igénybe. A
hálózatcsatlakozási szerződés önmagában villamos energia vételezésre nem jogosít.
– Hálózathasználati szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött teljesítmény,
a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia
vételezésre csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!
Fontos, hogy a szerződések megkötésére csak a szerződő fél, vagy írásos meghatalmazottja jogosult.
Hol érdeklődhetek az ügyem állásáról?
– személyesen: bármely műszaki ügyintézésre feljogosított ügyfélszolgálati irodánkban
amelynek elérhetőségét honlapunkon az alábbi helyen találja:
https://elmuhalozat.hu/#!/felhasznaloknak/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-irodak illetve
https://emaszhalozat.hu/#!/felhasznaloknak/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-irodak
– levélben: a 1300 Budapest 3. Postafiók 151. illetve a 3501 Miskolc 1, Pf. 99. címre
megküldve,
– faxon: a 06-1-238-3848 számra, valamint
– elektronikus formában: az eloszto@elmu.hu vagy eloszto@emasz.hu e-mail címen az
igénylés helyének figyelembe vételével.

Remélem tudtam segíteni!